Galvenie | Mans profils | Reģistrācija | Iziet | Ienākt | RSS        Svētdiena, 2021-Septembris-26, 06:08

Izvēlne
Jaunumi
Par projektiem
Par NVO darbību
Par mūžizglītību
Par brīvprātīgo darbu
Par jauniešu projektiem
Par sadarbības iespējām
Par labdarību
Par ziedojumiem un dāvinājumiem
Par sponsorēšanu
Statistika

Onlainā kopā: 1
Viesu: 1
Lietotāju: 0
Sociālas vietnes

Raksti par NVO darbību

Galvenie » Raksti » Par NVO darbību

Autoratlīdzība, autora līgums un saistības
Kā viens no atlīdzību veidiem var būt autoratlīdzība jeb honorārs.
 
Autoratlīdzība likumu izpratnē ir ienākumi no intelektuālā īpašuma un tiesībām uz to. Autoratlīdzība ir atlīdzība par profesionālo darbību un tā ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām attiecībām.
 
Par ko var saņemt autoratlīdzību?
Autortiesību objekts neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi (4.pants. Aizsargājamie darbi):
1) literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi);
2) dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti;
3) horeogrāfiskie darbi un pantomīmas;
4) muzikālie darbi ar tekstu vai bez tā;
5) audiovizuālie darbi;
6) zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi;
7) lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi;
8) dizaina darbi;
9) fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
10) celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;
11) ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;
12) citi autoru darbi.
 
Autoratlīdzība ir atlīdzība par zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu darbu radīšanu – tie var būt zinātniski, literāri, mākslinieku, komponistu, mūziķu, konsultantu, inženieru vai arhitektu darbi.
 
Autortiesības neaizsargā (6.pants. Neaizsargājamie darbi):
1) normatīvos un administratīvos aktus, citus valsts un pašvaldību iestāžu izdotus dokumentus un tiesas nolēmumus (likumus, tiesu spriedumus, lēmumus un citus oficiālus dokumentus), kā arī šo tekstu oficiālos tulkojumus un oficiālās konsolidētās versijas;
2) valsts apstiprinātos, kā arī starptautiski atzītos oficiālos simbolus un zīmes (karogus, ģerboņus, himnas, apbalvojumus), kuru lietošanu nosaka atsevišķi normatīvie akti;
3) kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti;
4) presē, radio vai televīzijas raidījumos vai citos saziņas līdzekļos sniegto informāciju par dienas jaunumiem, dažādiem faktiem un notikumiem;
5) idejas, metodes, procesus un matemātiskās koncepcijas.

Ja autoratlīdzības saņēmējs nestrādā citu algotu darbu, ir jādodas uz Valsts ieņēmuma dienesta reģionālo iestādi un jāreģistrējas par saimnieciskās darbības veicēju. Par to, kā kļūt par saimnieciskās darbības veicēju, kādas atskaites gatavojamas un nodokļi maksājami, var izlasīt
www.vid.gov.lv. Savukārt ja autoratlīdzības saņēmējs strādā citu algotu darbu, VID iestādē var nereģistrēties.
 
13.pants. Autora līgums par pasūtītu darbu
1) Ja noslēgts autora līgums par pasūtītu darbu, autoram jāizpilda viņam pasūtītais darbs saskaņā ar līguma noteikumiem un jānodod tas pasūtītājam izmantošanai līgumā noteiktajā termiņā un norādītajā kārtībā.
2) Autora pienākums ir personiski izpildīt viņam pasūtīto darbu.
3) Līdzautorus pieaicināt un līdzautoru sastāvu mainīt drīkst tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja tas nepieciešams darba izpildei un līgumā nav paredzēts citādi. Ja autors neievēro pienākumu personiski izpildīt darbu, pasūtītājs var uzteikt līgumu.
 
14.pants. Autora personiskās tiesības
1. Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz:
     1) autorību — tiesības tikt atzītam par autoru;
     2) izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots;
     3) darba atsaukšanu — tiesības pieprasīt, lai darba izmantošana tiek pārtraukta, ar noteikumu, ka autors sedz zaudējumus, kas pārtraukšanas dēļ radušies izmantotājam;
     4) vārdu — tiesības pieprasīt, lai viņa vārds būtu pienācīgi norādīts visās kopijās un jebkurā ar viņa darbu saistītā publiskā pasākumā, vai pieprasīt pseidonīma lietošanu vai anonimitāti;
     5) darba neaizskaramību — tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā;
     6) pretdarbību (arī uz vienpusēju atkāpšanos no līguma, neatlīdzinot zaudējumus) jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanai, kā arī tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora godam vai cieņai.
2. Neviena no šā panta pirmajā daļā minētajām tiesībām autora dzīves laikā nevar pāriet citai personai.
 
19.pants. Autora darba izmantošana bez autora piekrišanas un atlīdzības
Autortiesības nav uzskatāmas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības šajā likumā noteiktajā kārtībā:
1) darbs tiek izmantots informatīviem mērķiem, ievērojot šā likuma 20.panta noteikumus;
2) darbs tiek izmantots izglītības un pētniecības mērķiem, ievērojot šā likuma 21.panta noteikumus;
3) darbs tiek reproducēts, lai to varētu izmantot redzes vai dzirdes invalīdi;
4) darbs tiek izmantots bibliotēku, arhīvu un muzeju vajadzībām;
5) darbs tiek reproducēts tiesvedības mērķiem;
6) tiek izmantots publiski pieejams vai izstādīts darbs;
7) darbs tiek izmantots publiskā izpildījumā valstisku vai reliģisku ceremoniju laikā, kā arī izglītības iestādēs nepastarpinātā mācību procesā;
8) darbu īslaicīgi izmanto raidorganizācija;
9) darbs tiek parodēts vai kariķēts;
10) datorprogrammas tiek izmantotas reproducēšanai, tulkošanai un citādai pārveidošanai saskaņā ar šā likuma 29.pantu;
11) tiek nodrošināta datorprogrammas sadarbspēja;
12) darba atsavināšana citai personai notiek atkārtoti, izņemot šā likuma 17.pantā noteikto.
 
 
Autora līgums
 
Autora līgums ir divpusēja vienošanās, un autoram jāizprot, par ko viņš vienojas: kādas savas tiesības atdod, kādas patur sev vai atdod citam izmantotājam, un jābūt mierā ar šo vienošanos. Autors ar darba izmantotāju var vienoties brīvi, taču līgumam ir jāatbilst Civillikuma vispārīgajām prasībām, kas attiecināmas uz līgumiem un Autortiesību likuma prasībām, kas izvirzītas autoru līgumiem. Svarīgi: pievērst uzmanību tiem līgumu punktiem, kas var ierobežot autora tiesības.
 
Kas ir autorizdevumi?

Autorizdevumi ir viens no attaisnoto izdevumu veidiem, kuru piemēro autoratlīdzību gadījumā. Pastāv divas nodokļu nomaksas iespējas - nodokli var ieturēt izmaksas vietā (īpaši gadījumos, ja ir pasūtījuma darbs un noslēgta iepriekšējā vienošanās ar juridisko personu) – tas nozīmē, ka izmaksājot autoratlīdzību, tās izmaksātājs nomaksās valsts kasē iedzīvotāju ienākumu nodokli jūsu vietā. Nodokli var arī neieturēt izmaksas vietā (īpaši gadījumos, ja autoratlīdzības maksātājs ir fiziska persona) – tādā gadījumā radošā darba veicējs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, deklarē savus ienākumus un nomaksā iedzīvotāju ienākumu nodokli pats.
Taču abos gadījumos pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no honorāra sākotnējās summas tiek atskaitīti autorizdevumi.
 
Tie ir izdevumi, kas saistīti ar zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu un par kuriem autori saņem autoratlīdzību. Autorizdevumus var pierādīt, uzrādot šos izdevumus apliecinošus dokumentus, piemēram, čekus, maksājumu uzdevumus. Izdevumus apliecinošos dokumentos jābūt norādītam apmaksāto izdevumu veidam, maksātajā vārdam un personas kodam. Izdevīgi krāt čekus u.c. ir situācijās, ja attaisnotie izdevumi pārsniedz likumdošanā noteikto apmēru piemērojamiem autorizdevumiem.
Lai gūtu pārliecību, ka saņemot un atskaitēs noformējot autoratlīdzību, tiek piemērotas visas likumdošanā noteiktās prasības un atvieglojumi, kā arī nomaksāti visi nodokļi, iesakām konsultēties ar VID konsultantiem vai citiem speciālistiem.
 
..................................
 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - saīsinājumā IIN Regulējošais likums - Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
 
Nodokļa likmes no 01.01.2008 - 31.12.2009
23% - ienākumiem no darba algas
15% - ienākumiem no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības
 
Nodokļa likmes no 01.01.2010 - 31.12.2010
26% - ienākumiem no darba algas
26% - ienākumiem no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības
 
Nodokļa likmes no 01.01.2011 - 31.12.2011
25% - ienākumiem no darba algas
25% - ienākumiem no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības
 
Apliekamais objekts - fiziskas personas ienākumi
 
..................................
Pirms slēdz jebkādu līgumu, pārlasi LR likumdošanu, kas attiecas uz saistībām.
Kas ir līgums Civillikuma izpratnē?
 
Izvilkumi. Pilnu Civillikuma tekstu skat. www.likumi.lv
 
Daži juridiski padomi:
 
Autora līgums par pasūtītu darbu (par noteikta darba veikšanu)
Ar autora līgumu par pasūtītu darbu viena puse (autors) par noteiktu atlīdzību apņemas radīt otrai pusei (pasūtītājam) ar autortiesībām aizsargātu darbu. Autora līguma noslēgšanu un izpildi regulē Autortiesību likuma 13. un citu pantu. Autora līgums par pasūtīta gabaldarba veikšanu izmantojams gadījumos, kad autoram dots uzdevums izstrādāt vienu konkrētu darbu, piemēram, izstrādāt dizaina projektu, radīt gleznu, u.tml.
 
Autora līgums par pasūtītu darbu (par regulāra darba veikšanu)
Ar autora līgumu par pasūtītu darbu viena puse (autors) par noteiktu atlīdzību apņemas radīt otrai pusei (pasūtītājam) ar autortiesībām aizsargātu darbu. Autora līguma noslēgšanu un izpildi regulē Autortiesību likuma 13. un citu pantu. Autora līgums par pasūtīta regulāra darba veikšanu izmantojams gadījumos, kad autoram uzdots radīt darbu regulāri ilgstošā laika posmā, piemēram, regulāri rakstīt rakstus laikrakstam, radīt scenāriju televīzijas seriālam, ilustrācijas periodiskam izdevumam, semināru cikla vadīšanu u.tml.
 
Uzņēmuma līgums (par noteikta darba veikšanu)
Ar uzņēmuma līgumu viena puse (izpildītājs) uzņemas izpildīt otrai pusei (pasūtītājam) par noteiktu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai paveikt kādu pasākumu. Uzņēmuma līguma noslēgšanu un izpildi regulē Civillikuma 2212. līdz 2229. pants. Uzņēmuma līgums par noteikta darba veikšanu izmantojams gadījumos, kad izpildītājam dots uzdevums izpildīt konkrēta apjoma darbus, piemēram, izstrādāt būvprojektu, veikt tirgus pētījumu, u.tml. Ja izpildītājs - fiziskā persona ir pašnodarbinātā persona un iesniedzis atlīdzības izmaksātājam attiecīgu reģistrācijas apliecību, tad par nodokļu nomaksu atbild pats izpildītājs. Ja izpildītājs nav reģistrējies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājs, tad atlīdzības izmaksātājam ir pienākums ieturēt nodokļus (IIN un VSAOI) atlīdzības izmaksas vietā.
 
Uzņēmuma līgums (par regulāra darba veikšanu)
Uzņēmuma līgums par regulāra darba veikšanu izmantojams gadījumos, kad izpildītājam uzdots izpildīt darbus, kam ir ilgstošs raksturs, piemēram, vadīt projektu, semināru ciklu, meistarklases u.tml. Attiecas tie paši noteikumi, kas par Uzņēmuma līgumu par noteikta darba veikšanu.
 
Informācijas avots: www.likumi.lv


Avots: http://www.vid.gov.lv
Kategorija: Par NVO darbību | Pievienoja: 101ideja (2011-Novembris-25)
Skatījumu skaits: 12871 | Atslēgvārdi: tiesības, saistības, līgums, autoratlīdzība, autors
Meklēšana
Ieejas forma

Noderīgas vietnes
 • STOPIŅU NOVADS

 • Stopiņu-Salaspils Partnerība

 • Latvijas Lauku Forums

 • Valsts Lauku Tīkls

 • Lauku Atbalsta Dienests

 • European Network for Rural Development

 • Latvijas Pilsoniskā Alianse

 • biedrība SOCINTEGRA

 • VOLVO Truck Latvia
 • LabieDarbi.lv


 • biedrība TREPES


 • Jaunatne darbībā

 • biedrība ESI LABS


 • ESfinanses.LV

 • Rīgas Plānošanas reģions

 • Sabiedrības Integrācijas Fonds

 • Copyright by BUMMS © 2021