Galvenie | Mans profils | Reģistrācija | Iziet | Ienākt | RSS        Sestdiena, 2019-Oktobris-19, 12:51

Izvēlne
Jaunumi
Par projektiem
Par NVO darbību
Par mūžizglītību
Par brīvprātīgo darbu
Par jauniešu projektiem
Par sadarbības iespējām
Par labdarību
Par ziedojumiem un dāvinājumiem
Par sponsorēšanu
Statistika

Onlainā kopā: 1
Viesu: 1
Lietotāju: 0
Sociālas vietnes

Raksti par NVO darbību

Galvenie » Raksti » Par mūžizglītību

Akadēmiskās programmu aģentūras mūžizglītības programmas
Mūžizglītības programmas apraksts

Programmā ir 4 sektorālās programmas:
• Comenius - vispārējai izglītībai;
• Erasmus - augstākajai izglītībai;
• Leonard oda Vinci – arodizglītībai;
• Grundtvig - pieaugušo izglītībai.

Vēl programmā ietilpst Caurviju programma valodām, IKT un izglītības politika un Žana Monē programma Eiropas integrācijas atbalstam.

Comenius Sektorālā programma

Attiecas uz mācīšanas un mācīšanās vajadzībām, kādas ir personām, kas iegūst pirmskolas un skolas izglītību līdz vidējās izglītības beigām, un uz iestādēm un organizācijām, kas sniedz šādu izglītību.

Comenius tiek iesaistīti audzēkņi, skolēni un pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošajām, profesionālajām un tehniskajām skolām, kā arī topošie skolotāji, skolotāju sagatavotāji un tālākizglītotāji.

Comenius atbalsta:
• individuālās mobilitātes (audzēkņu un pedagogu apmaiņas, pedagogu tālākizglītības kursus citās valstīs, sagatavošanas braucienus skolu partnerības projekta vai tīklojuma izveidei, studiju braucienus esošo projektu ietvaros, jauno skolotāju asistentūras);
• partnerības projektus starp izglītības un tās atbalsta iestādēm;
• daudzpusīgus sadarbības projektus (jaunu mācību metožu un materiālu izstrādei, pedagogu izglītības kursu izstrādei);
• izglītības iestāžu tīklojumu izveidi (atsevišķu izglītības programmu vai mācību priekšmetu satura attīstībai, labākās pieredzes un jauninājumu izplatīšanai, partnerības projektu saturiskajam atbalstam);

Darba uzdevumi:
• palielināt audzēkņu un izglītojošā personāla mobilitāšu skaitu un paaugstināt to kvalitāti;
• vairot un uzlabot partnerattiecības starp izglītības un tās atbalsta iestādēm dažādās dalībvalstīs tā, lai visā programmas darbības laikā pēc iespējas vairāk audzēkņu tiktu iesaistīti kopīgajās aktivitātēs;
• sekmēt svešvalodu mācīšanos;
• pilnveidot pedagoģiskās izglītības procesu Eiropas dimensijas kontekstā;
• uzlabot mācību metodes, izglītības iestāžu vadību un pārvaldi.

Erasmus Sektorālā programma


Erasmus programma ir nosaukta Filozofa, teologa un humānista Roterdamas Erasma (1465-1536) vārdā un attiecas uz mācīšanas un mācīšanās vajadzībām, kādas ir personām, kas iegūst formālu augstāko izglītību un arodizglītību, un apmācības augstākās izglītības līmenī, neatkarīgi no mācību kursu ilguma un iegūstamās kvalifikācijas un ietverot doktorantūras studijas, un uz iestādēm un organizācijām, kas sniedz vai sekmē šādu izglītību un apmācības.

Erasmus pamatmērķi ir dot augstskolām iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā, dot iespēju mācību spēkiem dalīties pieredzē un nodrošināt studentu apmaiņu starp Eiropas valstīm.

Leonardo da Vinci programma


Leonardo da Vinci programma attiecas uz mācīšanas un mācīšanās vajadzībām, kādas ir personām, kas iegūst arodizglītību un apmācību, kura nav augstākās izglītības līmeņa izglītība un apmācība, un uz iestādēm un organizācijām, kas sniedz vai sekmē šādu izglītību un apmācību.

Programmas mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

Leonardo da Vinci programma sniedz iespējas iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašinot cilvēka redzesloku, veicinot intelektuālo attīstību un ceļot vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Leonardo da Vinci programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus.

Leonardo da Vinci programmas ietvaros ir iespēja pieteikties mobilitātes, sagatavošanas vizīšu, partnerības, inovāciju pārneses, inovāciju attīstības un sadarbības tīklu projektos. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa.

Grundtvig Programma

Attiecas uz mācīšanas un mācīšanās vajadzībām, kādas ir personām, kas iegūst jebkādu pieaugušo izglītību, un uz iestādēm un organizācijām, kas sniedz vai sekmē šādu izglītību.

Grundtvig ir jaunākā un finansējuma ziņā mazākā Socrates apakšprogramma, kas Mūžizglītības programmā ir kļuvusi par patstāvīgu sektorālo programmu un turpinās nest dāņu garīdznieka un rakstnieka, Ziemeļvalstu mūžizglītības tradīciju dibinātāja Nikolaja Frederika Grundtviga vārdu.

Saskaņā ar Mūžizglītības programmas definīciju „pieaugušo izglītība” nozīmē jebkādu pieaugušo ne-profesionālo izglītību, neizmantojot dalījumu formālajā, neformālajā un interešu izglītībā. Programma atbalstīs ar pieaugušo izglītību saistītas darbības, kā arī visas institūcijas un organizācijas, kas sniedz šādu izglītību, tai skaitā valsts un pašvaldības iestādes, kultūras iestādes, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas, izglītības iestādes un institūcijas, kas papildus saviem tiešajiem pienākumiem veic izglītojošas funkcijas, piemēram, rehabilitācijas un ārstniecības centrus, cietumus, izdevniecības, raidorganizācijas.

Caurviju programma valodām


Programmas īpašie mērķi:
- veicināt Eiropas sadarbību jomās, kas attiecas uz divām vai vairākām apakšprogrammām;
- veicināt dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti un caurskatāmību.

Programmas operatīvie mērķi:
- atbalstīt mūžizglitībā politikas attīstību un sadarbību Eiropas līmenī jo īpaši Lisabonas procesa „Izglītība un apmācība 2010”, kā arī Boloņas un Kopenhāgenas procesu un to iepriekšējo procesu kontekstā;
- nodrošināt salīdzināmu datu, statistikas un analīzes atbilstošu piegādi, lai uzturētu mūžizglītības politikas attīstību, kā arī lai uzraudzītu virzību uz mūžizglītības mērķiem un uzdevumiem un lai identificētu īpašas uzmanības jomas;
- veicināt valodu mācīšanos un atbalstīt valodu daudzveidību dalībvalstīs;
- atbalstīt inovatīva uz IKT balstīta satura, pakalpojumu, pedagoģijas un prakses attīstību mūžizglītībā;
- nodrošināt, lai mūžizglītības programmas rezultāti būtu atbilstoši atzīti, parādīti un ieviesti lielā mērogā.

Programmas pamatdarbības:
- politikas sadarbība un inovācijas;
- valodas;
- IKT;
- rezultātu izplatīšana un izmantošana.

Žana Monē programma

Programmas īpašie mērķi:
- stimulēt mācīšanas, pētījumu un atspoguļošanas darbības Eiropas integrācijas pētījumu jomā;
- atbalstīt atbilstoša diapazona to iestāžu un apvienību eksistenci, kuras koncentrējas uz Eiropas integrācijas jautājumiem un uz izglītību un apmācību Eiropas perspektīvā.

Programmas operatīvie mērķi:
- stimulēt izcilību Eiropas integrācijas pētījumu mācīšanā, pētījumos un atspoguļošanā augstākās izglītības iestādēs Kopienā un ārpus Kopienas;
- veicināt akadēmisko speciālistu un Eiropas pilsoņu kopuma zināšanas un informētību par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas integrāciju;
- atbalstīt galvenās Eiropas iestādes, kas darbojas ar Eiropas integrācijas jautājumiem;
- atbalstīt izglītības un apmācības jomās aktīvu augstas kvalitātes Eiropas apvienību un iestāžu pastāvēšanu.

Pretendenti
- savā valstī atzītas augstākās izglītības iestādes Kopienā un ārpus tās;
- visu veidu augstākās izglītības pasniedzēji un pētnieki, kas Kopienā vai ārpus tās specializējas Eiropas integrācijas pētījumos;
- profesoru un pētnieku apvienības, institūcijas un pētījumu centri, kas nodarbojas ar Eiropas integrācijas procesu Kopienā un ārpus tās;
- izglītībā un apmācībā Kopienā un ārpus tās iesaistītās apvienības un to pārstāvji;
- valsts un privātās organizācijas, kas atbildīgas par organizāciju izglītības un apmācības sniegšanu vietējos un reģionālajos līmeņos.

Žana Monē darbības:
- vienpusējie un valsts projekti
Žana Monē katedras un Ad personas Žana Monē katedrās;
Žana Monē izcilības centri;
Žana Monē moduļi;
atbalsts Eiropas integrācijā specializējošos profesoru un pētnieku apvienībām;
atbalsts informācijai un pētniecībai attiecībā uz Eiropas integrāciju;
atbalsts pētniekiem, kas padziļina pētījumus citas valsts uzņemošajā iestādē – no 2008. g.;
daudzpusējie projekti;
tīkli.

„Žana Monē darbība” atbalsta šādas darbības:
- vienpusējus un daudzpusējus projektus, kuros var būt iekļautas: Žana Monē katedras, izcilības centri un mācīšanas moduļi;
- Eiropas integrācijā specializējušos profesoru, citu augstākās izglītības pasniedzēju un pētnieku apvienības;
- atbalsts pētniekiem, kas padziļina pētījumus citas valsts uzņemošajā universitātē;
- informācija un pētījumu darbības attiecībā uz Kopienu ar mērķi veicināt diskusiju, atspoguļošanu un zināšanas par Eiropas integrācijas procesu;
- daudzpusējos projektus un tīklus, kas var iekļaut atbalstu daudzpusēju Eiropas integrācijas jomas pētniecības grupu izveidei.


Avots: http://www.apa.lv/
Kategorija: Par mūžizglītību | Pievienoja: 101ideja (2010-Marts-07)
Skatījumu skaits: 1377 | Atslēgvārdi: mūžizglītība
Meklēšana
Ieejas forma

Noderīgas vietnes
 • STOPIŅU NOVADS

 • Stopiņu-Salaspils Partnerība

 • Latvijas Lauku Forums

 • Valsts Lauku Tīkls

 • Lauku Atbalsta Dienests

 • European Network for Rural Development

 • Latvijas Pilsoniskā Alianse

 • biedrība SOCINTEGRA

 • VOLVO Truck Latvia
 • LabieDarbi.lv


 • biedrība TREPES


 • Jaunatne darbībā

 • biedrība ESI LABS


 • ESfinanses.LV

 • Rīgas Plānošanas reģions

 • Sabiedrības Integrācijas Fonds

 • Copyright by BUMMS © 2019